Stylesheets of http://air-climate.eionet.europa.eu/schemas/dir199913ec/schema.xsd

 
  Type Description Stylesheet Last modified
Run EXCEL MS Excel spreadsheet dir199913_excel.xsl   03 Apr 2008 16:50
Run HTML HTML factsheet dir199913_html.xsl   04 Nov 2008 16:16
Run ODS OpenDocument spreadsheet dir199913_ods.xsl   03 Apr 2008 16:51